1.    Ως μοντέλο διδασκαλίας έχει επιλεγεί η συνεργατική διερεύνηση. Είναι προσέγγιση που βασίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στο ρόλο του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος στην οικοδόμηση και οικειοποίησης της νέας γνώσης, ενώ υποστηρίζουν ότι η μάθηση δεν είναι μια αποκλειστικά ατομική λειτουργία της νόησης, αλλά μια κοινωνικοπολιτισμική διεργασία που λαμβάνει χώρα μέσω της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους.

       Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας πρέπει να διασφαλίζονται οι συνθήκες για την ανάπτυξη ενός συνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος, όπου θα προάγεται η διερεύνηση απόψεων και ερωτημάτων . Οι μαθητές θα αντιμετωπίζονται ως μια κοινότητα που εργάζεται να επιτύχει κοινούς στόχους και η επιτυχία αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο συνεργασίας.

       Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες με δραστηριότητες αξιοποιώντας το παιδαγωγικό περιβάλλον των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

 

 

2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Η συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση απευθύνεται σε μαθητές της Β΄τάξης .Εντάσσεται στη γνωστική περιοχή της Γλώσσας αφού σχετίζεται με την ενότητα 20, «Ποιος είναι ;Τι κάνει;» ( β΄τεύχος, σελ.39-42). Έχει επεκτάσεις στα μαθήματα της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Αισθητικής Αγωγής.

 

3. Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Η συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση   είναι απόλυτα συμβατή με το Δ.Ε.Π.Π.Σ και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών αφού ο κεντρικός άξονάς της στηρίζεται στη γνωστική περιοχή της Γλώσσας και καλλιεργεί στρατηγικές που ενδυναμώνουν τη συνεργασία (εναλλαγή ρόλων , ομαδικός τρόπος εργασίας) αλλά και μεταγνωστικές στρατηγικές όπως αναλογική σκέψη , δημιουργία υποθέσεων , αιτιολόγηση , σύγκριση. Οι μαθητές ασκούνται στη παραγωγή γραπτού λόγου , τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους αλλά και στην διαχείριση της πληροφορίας , εντοπίζοντάς την μέσα στο Διαδίκτυο και αξιοποιώντας την .

 

4. Σκοπός και στόχοι.

Οι μαθητές να είναι ικανοί:

·        Ως προς το γνωστικό αντικείμενο :

Να εντοπίζουν  και να αξιολογούν πληροφορίες σχετικά με παλιά επαγγέλματα.

Να ταξινομούν τις πληροφορίες και να τις παρουσιάζουν σε τρίτο.

Να χρησιμοποιήσουν τον Παρατατικό χρόνο των ρημάτων σε πληροφοριακά κείμενα.

Να διατυπώνουν ερωτήσεις προκειμένου να πάρουν μια συνέντευξη.

·        Ως προς τις δεξιότητες και μεταδεξιότητες:

 Να αναπτύξουν ομαδικότητα και συνεργασία.

Να καταλήγουν σε προτάσεις και συμπεράσματα για τους λόγους που χάθηκαν τα επαγγέλματα αυτά.

Να αναπαραστήσουν μέσα από παιχνίδι ρόλων τα επαγγέλματα που διάλεξαν.

Να αναπτύξουν τη δημιουργική τους σκέψη , την κριτική ικανότητα και τη φαντασία τους.

·        Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών:

Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον υπολογιστή ως περιβάλλον εργασίας και ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών.

Να ασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο και στην αξιοποίησή τους .

Να οπτικοποιήσουν ένα επάγγελμα με το λογισμικό δημιουργικής έκφρασης.

Να ενοποιήσουν τα κομμάτια της έρευνάς τους και να τα παρουσιάσουν συνολικά ,με τη βοήθεια της δασκάλας τους, χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό παρουσίασης.

 

5. Διάρκεια :6 διδακτικές ώρες

 

6.Οργάνωση της τάξης καιυλικοτεχνική υποδομή.

 Η ιστοεξερεύνηση πραγματοποιείται στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής που είναι εξοπλισμένο με ικανό αριθμό υπολογιστών. Οι μαθητές (18) χωρίζονται σε ομάδες των 3 ατόμων σύμφωνα με το γνωστικό τους επίπεδο , τις ιδιαιτερότητές τους και τα ταλέντα τους.

     Οι υπολογιστές έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το Διαδίκτυο  , με λογισμικά γενικής χρήσης ( επεξεργαστή κειμένου, πρόγραμμα παρουσίασης , λογισμικό δημιουργικής έκφρασης) , με λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Inspiration)  και με λογισμικό ανοιχτού τύπου Hot Potatoes.

7.   Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών.

     Οι μαθητές έχουν γνωρίσει αρκετά σύγχρονα επαγγέλματα και έχουν αντιληφθεί την χρησιμότητά τους μέσα από τις σελίδες της ενότητας «Ποιος είναι ; Τι κάνει;». Με αφορμή το κείμενο «Συνέντευξη με τον κυρ-Παντελή» σελ.39 , αλλά και τα ποιήματα « Ο παγοπώλης» σελ.41 και « Δουλειές» σελ. 42, έχουν έρθει σε επαφή με επαγγέλματα του παρελθόντος και έχουν ερευνήσει  στην οικογένειά τους για επαγγέλματα που δεν υπάρχουν πια.

     Σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες οι μαθητές μπορούν να χειριστούν την κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση .

8. Ο ρόλος του δασκάλου

       Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο συντονιστή και εμψυχωτή των ομάδων. Δεδομένης της ηλικίας των μαθητών ο ρόλος του μπορεί κατά περιπτώσεις να είναι καθοδηγητικός και ενισχυτικός μέσα στις ομάδες.

 9. Διαδικασία

1η-2η διδακτική ώρα

Οι μαθητές γίνινοται μικροί ερευνητές , χωρίζονται σε ομάδες και καθορίζονται οι ρόλοι. Κάθε ομάδα επιλέγει το θέμα της. Οι ομάδες μεταβαίνουν στο εργαστήριο και αρχίζουν την ιστοεξερεύνηση . Συλλέγουν πληροφορίες και τις καταγράφουν.Ανακοινώνουν τις πληροφορίες που κατέγραψαν στους συμμαθητές τους και ακολουθεί συζήτηση. 

3η διδακτική ώρα

Συμπληρώνουν τον ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη με τα παλιά επαγγέλματα. Εδώ τους δίνεται η δυνατότητα να κατηγοριοποιήσουν τις πληροφορίες που βρήκαν οι ίδιοι για το θέμα τους, αλλά και αυτές που τους ανακοίνωσαν οι συμμαθητές τους για τα υπόλοιπα θέματα.

 4η διδακτική ώρα

Οι μικροί μαθητές γίνονται μικροί δημοσιογράφοι και χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει αλλά και τη φαντασία τους παίρνουν συνέντευξη από επαγγελματίες του παρελθόντος. Συντάσσουν τις ερωτήσεις αλλά και τις πιθανές απαντήσεις .Στη συνέχεια μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων , η κάθε ομάδα παρουσιάζει τη συνέντευξή της.

5η διδακτική ώρα

  Ανοίγουν το λογισμικό δημιουργικής έκφρασης Revelation Natural Art  και αποδίδουν καθημερινές σκηνές  από το παρελθόν με πρωταγωνιστές ανθρώπους που ασκούσαν τα αντίστοιχα επαγγέλματα. Παροτρύνονται από τη δασκάλα να διατυπώσουν αντίστοιχες λεζάντες. Αποθηκεύουν τις εργασίες τους και τις εκτυπώνουν .

6η διδακτική ώρα

    Οι μαθητές ανοίγουν και συμπληρώνουν το μεγάλο σταυρόλεξο για τα παλιά επαγγέλματα. Το σταυρόλεξο έχει δημιουργηθεί από τη δασκάλα με το λογισμικό Hot Potatoes.

 

10. Πρόσθετες πληροφορίες.

    Η προτεινόμενη  ιστοεξερεύνηση απευθύνεται σε μαθητές σε μαθητές της Β΄τάξης που οι γνώσεις τους αλλά και οι ικανότητές τους σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών είναι ανάλογες της ηλικίας τους. Έτσι τα αποτελέσματα της ερευνάς τους ( πληροφορίες, συνεντεύξεις, σχέδια)αφού οργανωθούν από τους ίδιους ,  θα συμπεριληφθούν σε διαφάνειες σε ένα πρόγραμμα παρουσίασης Power Point από τη δασκάλα. Το τελικό προϊόν θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο του σχολείου.

       Με τις κατάλληλες επεκτάσεις η ιστοεξερεύνηση  μπορεί να εφαρμοστεί και σε μεγαλύτερες τάξεις. Οι μεγαλύτεροι μαθητές θα μπορούσαν να εξετάσουν περισσότερα επαγγέλματα αλλά και να εμβαθύνουν στα αίτια της εξαφάνισής τους καθώς και στις επιπτώσεις που είχε η εξαφάνισή τους στη ζωή των ανθρώπων. Ενδιαφέρον θα είχε ακόμα και η πορεία αυτών των επαγγελμάτων σε άλλες χώρες.

       Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι σε μεγαλύτερους μαθητές πρέπει να αναθέτουμε περισσότερες πρωτοβουλίες και ο ρόλος μας να είναι περισσότερο συμβουλευτικός και εμψυχωτικός παρά καθοδηγητικός. Αυτό θα το επιτύχουμε αν από τις πρώτες τάξεις δημιουργούμε στους μαθητές μας τις κατάλληλες συνθήκες να συνεργάζονται εποικοδομητικά και να αξιοποιούν τις ΤΠΕ.

 

 

 

© 2010 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode